Get Adobe Flash player


bb-go-th
bb-go-th-1

15327817 1217561201644835 712196056 n
15356090 1217561208311501 1019602989 n

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


๒.๑ วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลปาย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“มุ่งพัฒนาเมืองตามหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ เน้นหลักการทำงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจกับคนทุกระดับ”

๒.๒ ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และการค้าชายแดน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

๒.๓ เป้าประสงค์รวม
๑. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวของชุมชน
๒. เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุนเพื่อเตรียมรองรับการเปิดการค้าชายแดน
๓. เพื่อยกระดับคุณภาพของบริการขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การสาธารณสุขขั้น มูลฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนชรา ผู้ติดเชื้อ คนยากไร้
๔. เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟู ดูแลระบบนิเวศน์วิทยา รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง
๖. เพื่อเตรียมศักยภาพความพร้อมในการเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจ และสนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภอปาย ทำให้ชุมชนในอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
๗. เพื่อใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในการบริหารงานและให้บริการประชาชนให้มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของเทศบาล ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๔ ตัวชี้วัด
๑. ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
๒. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
๓. ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
๕. ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๖. การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
๗. ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข

๒.๕ ค่าเป้าหมาย
๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีคุณภาพ
๔) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๕) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๖) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๒.๖ กลยุทธ์
๑. การพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
๒. การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๓. การพัฒนาศักยภาพทางด้านการประกอบอาชีพ
๔. การส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
๕. การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ
๖. การส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๗. การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน การกีฬาและนันทนาการ
๘. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
๙. การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๑๐. การส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๑. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญา ท้องถิ่น
๑๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๓. การปลูกจิตสำนึก ให้ความรู้ประชาชน ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน
๑๔. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน
๑๕. การพัฒนา การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
๑๖. การสร้างจิตสำนึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๗. การพัฒนาการให้บริการสาธารณะ
๑๘. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม


นายอรรคเดช  ตาปราบ
นายกเทศมนตรีตำบลปาย

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้51
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้251
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้346
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว588
mod_vvisit_counterเดือนนี้3420
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4059
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด1872957

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 3.83.32.171
,
Today: ม.ค. 28, 2020

เทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

Copyright © 2015. All Rights Reserved.