Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงบประมาณ

::ดาวน์โหลดประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปาย แบบตอกเสาเข็ม ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร จำนวน 8 ห้องเรียน เทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

::ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการก่อสร้างอาคารฯ ส่วนที่ 1

::ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการก่อสร้างอาคารฯ ส่วนที่ 2

เทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

Copyright © 2015. All Rights Reserved.