Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลปาย  เรื่อง ขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2564 ::ดาวน์โหลดประกาศ

เทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

Copyright © 2015. All Rights Reserved.