Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย  ประจำปี 2564 ::ดาวน์โหลดประกาศ

เทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

Copyright © 2015. All Rights Reserved.