Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน Aspphaltic Concrete (งาน Overray) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.4-0001 ถนนรังสิยานนท์ ถนนราษฎร์ดำรง ถนนเขตเขลางค์ หมู่ที่ 1,2,4,6 ตำบลเวียงใต้ จำวน 3 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) ::ดาวน์โหลดประกาศ ::ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ ส่วนที่ 1 ::ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ ส่วนที่ 2

เทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

Copyright © 2015. All Rights Reserved.