Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงบประมาณ

::ดาวน์โหลดประกาศ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

::ดาวน์โหลดประกาศ โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ม.6

::ดาวน์โหลดประกาศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ

เทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

Copyright © 2015. All Rights Reserved.