Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงบประมาณ

::เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าชายคา และฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเทศบาลตำบลปาย ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย)

::เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40ิ เมตร หนา 0.15 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60-1.10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร และลึกเฉลี่ย 0.34-0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนราษฎร์ดำรง ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองแพร่ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย)

::ดาวน์โหลดประกาศ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

::เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวน 60 ป้าย ภายในเขตรับผิดชอบ เทศบาลตำบลปาย ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปาย)

::ดาวน์โหลดประกาศ โครงการปรับปรุงผิวจราจร_ม.6

เทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

Copyright © 2015. All Rights Reserved.